مدلهای کسب و کار جدید بر اساس چشمانداز مصرف

ضرورت یافتن را هح لهای موثر برای تس ریع در حل چال شهای اجتماعی و زیس تمحیطی را افزای ش داده است. 19- کووید این هم هگیری ، شرک تها و مصر فکنندگان را به سطح ب یسابقهای از مشارکت سوق داده و فرصت منحصر به فرد ی برا ی اقدام جمع ی و در سطح اکوسیستم ایجاد کرده است . براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ، حدود دو سوم از مصر فکنندگانی نیاز به مشارکت کسب و کارها را برای کسب عواید 19- که در نظر سنجی اخیر مجمع شرکت کرد هاند، بر این باورند که کووید اجتماعی و زیس تمحیطی تشدید کرده است و پاس خدهندگان انتظار دارند کسبوکارها در این زمینه با هم همکاری کنند.

انتظارات آنها نسبت به جهانی سال متر و برابرتر را منعکس م یکند. از ابتدای ، همچنین، تصمیمات خرید این مصر فکنندگان درصد از مصر فکنندگان، حداقل یک تغییر مربوط به سلامت -به عنوان مثال خرید مبتنی بر 94 شروع هم هگیری، حدود درصد آنها محصولات پایدارتر و تولیدشده براساس رعایت اصول 60 آگاهی از سلامتی- را انجام دادهاند. در عین حال، اخلاقی را خریداری م یکنند. این روندها و سایر موارد به شک لگیری را هحلهای مناسب کمک خواهد کرد.

نتایج بحران کووید-19 و چالشهای مهم و سیستماتیک

صنایع مصرفکننده با هدف عرضه کالاها یا خدماتی با ارزش بیشتر، هم 2020 از بهار 19- در مواجهه با هم هگیری کووی د به عنوان کسب و کارهای مستقل و هم در قالب مشارکت بین شرکتی، بسیج شد هاند. با این وجود، این صنایع در معرض عمی قترین آسی بپذیر یها هم قرار دارند. به عنوان مثال، عدم توازن بالا در عرضه و تقاضا، موجب ایجاد ضررهای بالایی برای برخی تولیدکنندگان به ویژه در حوزه کشاورزی شده است.

  • همسوسازی روند مصر فکننده و پاسخ به بحران
  • چشم انداز و مأموریت واحد؛ پتانسیلی برای صنایع مصرف کننده
  • اقدامات اکوسیستم و شرکت

متن کامل این مقاله را می توانید دانلود کرده و مطالعه نمایید.