[vc_row][vc_column][vc_column_text]

استارت آپ ها از گروه های کوچکی تشکیل شده اند که هدف آنهاکشف ویافتن اطلاعات به روز وجدید است که تفاوت این نهادها باسایر کسب وکارهای دیگر تخصص آنها وکوچک بودن آنها نیز میباشد.
درواقع استارت آپ ها برای رونق وتوسعه کارومحصول بازاربه کنکاش وجست وجوپرداخته ودانش خود را به روز میکنندو افرادی راتربیت میکنند تابر روی مسائل جدید وبه روز تحقیق کرده وتیم اصلی تمرکز خود را درحیطه کاری خود بیشتر میکنند مهم ترین ویژگی یک استارت آپ کالا وخدماتی است که ارائه میکنندوبه نیاز های مردم که تاحالا مشهود نبوده پرداخته وبرطرف میکنند.شتابدهنده بیزمش به عنوان شتاب دهنده به کسب و کار شما و همچنین حمایت از ایده های شما این امور را محقق خواهد کرد و شما میتوانیده یک استارت آپ برای خود راه اندازی کنید شتاب دهنده بیزمش با بررسی تحلیل و جلاسات اجمالی ایده های شمارا تجزیه و تحلیل میکند و اولین شتابدهنده در استان البرز است.

 

سرمایه گزاران استارت آپ ها چه کسانی هستند؟

درواقع استارت آپ ها ازنهاد های مختلفی چون دولت،نهادهای غیر دولتی ومردم حمایت میشوند.
عوامل پیروزی استارت آپ هانسبت به سایر کسب وکارها:
می توان گفت دلیل برتری وپیروزی استارت آپ هانسبت به سایرکسب وکارها دقت،سرعت وراحتی کاربری آنها است وهمچنین به دنبال این هستند که دانش خودرا هرروز به روز کنند وبه دانسته های خود بیافزایند.
مشاوران استارت آپ ها:
متخصصینی هستند که درتمامی حیطه کاری وحوزه های کسب وکار راه پیدا کرده وبخش های مهمی از راه اندازی وپیش برد یک کسب وکاررا برعهده دارند.
مشاوره درزمینه استارتآپ ها روز به روز درحال افزایش وگسترش است چرا که ایده پردازی،طراحی وساخت استارت آپ هانیز یک بحث داغ وبه روز دردنیای کسب وکار وتجارت شده است.
مهم ترین فعالیتی که مشاوران استارت آپ ها انجام میدهند ایده پردازی وارائه شیوه های نوین برای بهبود یک کسب وکار نوپا است.

 

ویژگی های مشاوران استارت آپ:

1-اولین خصوصیت آنهادانش به روز وتخصصی بودن آنهادر کسب وکار موردنظراست .
2-شناخت آنها ازفضای مجازی واپلیکیشن های مختلف است
3-سومین مسئله عدم موفقیت وشکست استارت آپ ها است که مشاوران باید به آن دقت کنندزیرا درغیر اینصورت خسارت زیادی به فرد پدید آورنده استارت آپ وارد میشود.
به طور کلی:
می توانیم دریابیم حضور متخصصان وکارشناسان مشاوره درکسب وکارهای مختلف وخصوصا کسب وکارهای جدید همچون استارت آپ هاکه ازآنها اطلاعات جامع وجدیدی دردسترس نیست امر حیاتی است وبودن مشاوره ضامن وبقای ادامه کار میباشد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]