مدرسه کسب و کار بیزمش باهدف تقویت مهارتهای حوزه کسب و کار و همچنین تقویت مهارتهای اعضای تیم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و هدف مند به صورت تخصصی و عمومی مینماید .اولویت هدف با توسعه مهارتهای فردی و بعد از آن رویداد فرایند سینرژیک و توسعه و بهبود کیفیت تیم و کلیه اعضا و در نهایت بهبود کسب و کار می باشد.در این مدرسه از مدرسان کارآفرین استفاده میشود که از نزدیک با چالشهای کارآفرینی و اکوسیستم کسب و کارهای نوپا و نوظهور آشنا هستند استفاده میگردد.