استارت آپ استودیو بیزمش با هدف برگزاری رویدادهای حل مسئله ( problem solving) یا (hackaton) در وحله اول اقدام به نیاز سنجی در صنعت مورد تمرکز خود انجام میدهد و سپس به ایده سازی در این زمینه میپردازد و در نهایت اقدام به تیم سازی و تخصیص کار آفرین برای آن خواهد کرد که الباقی حمایتها مانند شتابدهنده صورت خواهد پذیرفت.

در حال حاضر ۳ ایده در شتاب دهنده وجود دارد که عزیزان صاحب مهارت و کارآفرین میتوانند درخواست همکاری خود را در هر یک از ایده های زیر ارسال کنند:

  1. ساخت طلا از مس
  2. ساخت کریستال (پیرکس) از شیشه و بلور
  3. ساخت نوشابه و کشف پودر نوشابه