تسهیلات به کسب و کارهای کوچک آسیب دیده بر اثر شیوع کرونا

صندق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت های کوچک (نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98) آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله اول تسهیلات با شرایط زیر رای برای شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده ها و تامین کنندگان فضاهای کاراشتراکی طراحی و اجرا می کند.