سرگرمی

یکی دیگر از حوزه های فعالیت شتاب دهنده مجازی بیزمش سرگرمی می باشد، اگر شما نیز ایده ای در این زمینه دارید می توانید کسب و کار خود را با ما آغاز کنید.

    مشخصات ثبت کننده درخواست


    مشخصات اعضای تیم را بنویسید

    برای هر عضو تیم، نام و نام خانوادگی، سن، مسئولیت در تیم و میزان شراکت (سهام) بنویسید: