ربات های صنعتی

رباب های صنعتی یکی از حوزه های مورد حمایت شتاب دهنده مجازی بیزمش میباشد،اگر شما دارای ایده در زمینه های ربات های صنعتی می باشید ما می توانیم شما را حمایت کنیم.

  • سی ان سی لیزر
  • سی ان سی برش
  • ربات های هوشمند

    مشخصات ثبت کننده درخواست


    مشخصات اعضای تیم را بنویسید

    برای هر عضو تیم، نام و نام خانوادگی، سن، مسئولیت در تیم و میزان شراکت (سهام) بنویسید: