تفاوت های ثروتمند و فقیر

تفاوت های ثروتمند با فقیر

تفاوت های اساسی افراد ثروتمند با فقیر

زمان مطالعه: 3 دقیقه اولین تفاوت افراد ثروتمند و فقیر این است که ثروتمندان با داشتن ثروت زیاد و افزایش روز افزون آن این افراد بخشی از هدف شان کمک به دیگران و ساختن دنیایی بهتر است، آن ها اهداف بدست آوردن ستاره ها را دارند و به ماه میرسند، اما افراد فقیر حتی نمیتوانند بزرگ فکر کنند آن ها حتی سقف خانه شان برای شان بزرگ است و متعجب از این که پیشرفت نمیکنند ... Read More